Család-és Gyermekjóléti Szolgálat


Család-  és gyermekjóléti Szolgálat

2040 budaörs, szivárvány u. 3.

telefon: 06 23 423 100, 06 23 422 353

E-mail: gyermekjolet@eselytarsulas.hu

nyitva tartás: h,sz: 8-18, k, cs:8-16, p: 8-14 óráig

 

területi iroda- sóskút, pusztazámor, Herceghalom

2038 sóskút, szabadság tér 1.

Telefon:  06 20 569 9306

E-mail: gyejososkut@eselytarsulas.hu

 

szakmai vezető: Plangár Petra

 

 

2016. január 1-től a Családsegítő szolgálat és a Gyermekjóléti Szolgálat egy szakmai egységként azonos szolgáltatási lehetőségekkel, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat néven áll a budaörsiek illetve a Sóskút, Pusztazámor településen élők rendelkezésére. Feladatunk, hogy segítsük a családokat a mindennapi nehézségek leküzdésében, legyen az anyagi-, lakhatási-, elhelyezkedési probléma, életvezetési nehézség, krízishelyzet. Természetesen továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek veszélyeztetésének megszűntetésére és ehhez szolgáltatásainkkal segítséget nyújtani.

 

SZOLGÁLTATÁSOK

Családokkal végzett segítő munka

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítői a szociális munka eszköztárának felhasználásával járulnak hozzá a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermekek családból történő kiemelésének a megelőzéséhez. A családgondozás keretében történik meg a családok, szülők tájékoztatása mindazokról a jogokról, támogatásokról és ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségének megőrzésével, családban történő nevelkedésének biztosításával. Munkatársaink segítséget nyújtanak a gyermekek után járó jogosultságok igénylésében és minden olyan ügyintézési feladat megoldásában, amely az ügyfélnek nehézséget okoz.

Egyénekkel végzett segítő munka

Az egyéni esetkezelés a nagykorú ügyfél által hozott problémával induló közös megegyezésen alapuló együttműködés, melynek célja, hogy az ügyfél képessé váljon életvitele szervezésére, konfliktusai kezelésére, érdekeinek képviseletére, problémái enyhítésére. Egyéni esetkezelés keretében történik a szociális és mentális problémák megoldásának segítése, tanácsadás a jogosultságok, ellátások kapcsán és a szociális ügyintézés. Kríziskezelésben és a családi konfliktusok feloldásában is segítséget nyújtunk.

 

Észlelő- és jelzőrendszert működtetése

A jelzőrendszer - melynek tagjai a gyermekekkel kapcsolatban álló szakemberek (bölcsődék, óvodák, iskolák, védőnői szolgálat, házi gyermekorvos, rendőrség stb.) - lehetővé teszi a gyermekeket veszélyeztető okok feltárását, valamint az egyes gyermek veszélyeztetettségének időben történő felismerését.

 

Kapcsolattartási ügyelet

Célja a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő, vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára konfliktuskezelő, segítő szolgáltatás nyújtása, annak érdekében, hogy gyermek számára minél konfliktus-mentesebb legyen a kapcsolattartás. A kapcsolattartási ügyeletet csak előzetes egyeztetést követően, jogerős bírósági határozat alapján biztosítjuk.

 

 

Jogi tanácsadás

Jogi eszközökkel orvosolható problémák megoldásának lehetőségeiről való tájékoztatás. A jogi tanácsadás előre egyeztetett időpontban vehető igénybe.

 

Pszichológiai tanácsadás

A szolgáltatás célja ügyfeleink (gyermek(ek) és családtagjai) pszichés állapotának felmérését követően mentális támogatás nyújtása felnőtt és gyermek pszichoterápia keretében. Megfelelő szakellátásba irányítás (pszichiáter, pedagógiai szakszolgálat, fejlesztő foglalkozások). Családi krízis esetén támogatás a konszenzus kialakításához. A pszichológiai tanácsadás előre egyeztetett időpontban vehető igénybe.

 

Önismereti csoport

A pedagógus által vezetett csoport elsősorban serdülő-, kamasz korú gyermekek számára nyújt segítséget az életkori sajátosságokból fakadó problémáik megoldásában.

 

Mediáció

Elsődleges célja a konfliktuskezelés, közvetítés, egyeztetés, melynek során a Szolgálat mediátori képzettséggel rendelkező szakemberei közreműködnek a felek közötti (különélő szülők, szülő-gyerek, szülő-pedagógus, gyerek-pedagógus, gyerek-gyerek, felnőtt- felnőtt stb.) megállapodás létrehozásában és annak írásba foglalásában.

 

Családkonzultáció, mentálhigiénés tanácsadás

Párkapcsolati, szülő-gyerek kapcsolati problémák oldása mentálhigiénés szakember segítségével. Meghatározott keretek (idő, helyszín, kompetencia határok) között, ügyfeleink kérésére, előre egyeztetett időpontban vehető igénybe.

 

Addiktológiai tanácsadás

Szolgáltatásunk olyan szülőknek, családoknak, fiataloknak ajánljuk, ahol már megjelent a szenvedélybetegség valamely formája (alkohol-, drogfüggőség, játékszenvedély, egyéb függőségek) vagy szükség van annak megelőzésére.  A tanácsadást addiktológus szakember végzi, a szolgáltatás a tanácsadástól a családi konzultáción át a hosszú távú segítségnyújtásig biztosít támogatást a szolgálatunkkal kapcsolatban álló serdülő- és felnőtt korú szenvedélybetegeknek, illetve családtagjaiknak.

Az addiktológiai tanácsadás előre egyeztetett időpontban vehető igénybe.

 

Álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub

Munkatársaink segítséget nyújtanak az álláskeresők számára a hatékony és sikeres álláskeresési technikák elsajátításban. Segítenek önéletrajzok, motivációs levelek elkészítésében, az iskolai bizonyítványok pótlásában. Biztosítjuk ügyfeleink számára az internetes álláskeresés lehetőségét, emellett folyamatos kapcsolatot tartunk a környék munkáltatóival, figyeljük a munkaerő-piaci lehetőségeket.

 

Adósságkezelési tanácsadás

A tanácsadás többhavi közüzemi díj hátralék esetén nyújt segítséget az adósság rendezésében.

Célja az együttműködő családok adósságállományának tartós csökkentése, megszűntetése, a családi költségvetés egyensúlyának helyreállítása.

 

Szociális készségfejlesztő és önsegítő csoport

Célja a résztvevők személyiségének fejlesztése annak érdekében, hogy készségeiket, képességeiket rövid- és hosszútávú terveik megvalósításához optimálisan tudják kihasználni, önértékelésük erősödjön.

 

 

 

A  BUDAKESZIN MŰKÖDŐ CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT HATÁSKÖRE ÉS IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSAI:

 

Kiskorúakat érintő hatósági ügyekben az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ az 55/2015. (XI.30) EMMI rendelet alapján nem rendelkezik hatáskörrel, ezen ügyekben a területileg illetékes járási Család- és Gyermekjóléti Központ jár el.

Család és Gyermekjóléti Központunk a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és a fennálló veszélyeztetettség megszüntetése érdekében, a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el. 

 

SZOLGÁLTATÁSOK

Esetmenedzseri Csoport
Az esetmenedzserek a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet látják el. 

Pszichológiai tanácsadás:
A járás lakosai számára a Központ ingyenes gyermek és felnőtt pszichológiai tanácsadást biztosít előzetes időpont-egyeztetéssel. 

 

Jogi tanácsadás:
A járás lakosai számára a Központ ingyenes jogi tanácsadást biztosít.

 

Utcai, lakótelepi szociális munka:
Az utca szociális munka célja: a magatartásával a testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető, szabadidejét az utcákon töltő, kallódó, csellengő gyermekek és fiatalok speciális segítése. Számukra segítő programok szervezése, közvetítése, hogy a szabadidejüket hasznosan töltsék.

 

Kórházi szociális munka:

A család- és gyermekjóléti központok által biztosított kórházi szociális munka célja, hogy a kórházi védőnővel ill. a kórházi szociális szakemberrel együttműködve - a nőgyógyászati-szülészeti osztályon a szociális válsághelyzetben lévő anyának és gyermekének, illetve a gyermekosztályokon fekvő veszélyeztetett gyermekeknek segítséget nyújtson a gyermeket veszélyeztető tényezők megelőzésében, megszüntetésében.

 

Pár és családterápia:
A családterápia olyan eljárás, mely teret enged a családtagok kapcsolódási módjának átbeszélésére, egymás szempontjainak jobb megértésére, ezáltal segítséget adhat a felek közötti együttműködés helyreállításában és egy boldogabb egyensúlyi állapot kialakításában.

 

Mediáció:
A Központ biztosítja a mediációt, melynek célja a felek közötti konfliktusok feloldásának segítése, közöttük a megállapodás létrehozása, és annak mindkét fél részéről történő betartása. A családi mediáció a szülők egymás közötti és gyermekeik közötti jövőbeni kapcsolatára figyel. Nagy jelentősége van a szülők közötti megállapodásnak a gyermek elhelyezésében, a kapcsolattartásban valamint a lakóhely kijelölésében.

Kapcsolattartási ügyelet:
A kapcsolattartási ügyelet célja a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges hely biztosítása mellett konfliktuskezelő, segítő szolgáltatás nyújtása.

Készenléti Szolgálat:
A készenléti szolgálat feladata a család- és gyermekjóléti központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetben történő azonnali telefonos segítségnyújtás, tanácsadás, tájékoztatás nyújtás. 

 

 

Elérhetőségek:

 

Budaörsi lakosok tekintetében az illetékes Család- és Gyermekjóléti Központ:

Híd Szociális, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ

2092 Budakeszi, Fő u. 103. 
Tel.: 23 454 080

        23 451 147

Krízisügyeleti, készenléti telefonszám: 20 243 0323

 

Sóskúti és Pusztazámori lakosok tekintetében az illetékes Család- és Gyermekjóléti Központ:

            Szociális Gondozó Központ Család- és Gyermekjóléti Központ

            2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.

Tel.: 23 366 104

Krízisügyeleti, készenléti telefonszám: 20 231 8561