Étkeztetés


SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

 

A szociális étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodunk, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére az étkezést tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

  • koruk,
  • egészségi állapotuk,
  • fogyatékosságuk,
  • pszichiátriai betegségük,
  • szenvedélybetegségük, vagy
  • hajléktalanságuk miatt.

 

Szolgáltatás igénybevételének módja

  • Szociális étkezés helyben fogyasztással:

o   Intézményünkben igény esetén, az étel helyben történő elfogyasztására, az erre a célra kialakított ebédlőben van mód. Ezt kulturált, barátságos környezetben, megterített asztalnál tehetik meg ellátottaink. Az étkezéshez minden feltétel (étkészlet és evőeszköz, kézmosási lehetőség) biztosított.

  • Szociális étkezés elvitellel:

o   Az ételt személyesen hétfőtől – péntekig 11 – 13 óra között vehetik át az igénybevevők.

  • Szociális étkezés kiszállítással:

o   Lakásra szállítás esetén 11 – 14 óra között kapják meg ellátottaink az ebédet.

Azon személyek részére gépkocsival történik az étel házhoz szállítása, akik egészségi állapotukból adódóan, illetve idős korúk miatt nem tudják az ételt hazavinni. A házhozszállításért térítési díjat kell fizetni.

 

Az ellátás önkéntesen vehető igénybe. Az ellátást kezdeményezheti még a háziorvos és a lakókörnyezetből bárki, aki ellátatlan, idős vagy szociálisan rászorult embert észlel. A szociális étkeztetés biztosítása az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére történik. Az ellátás igénybevételének módjáról, feltételeiről a szolgáltatást nyújtó, illetve az ellátást igénybevevő vagy törvényes képviselője megállapodást köt.

 

 

Személyi térítési díj fizetésének módja és ideje

 

Az étkeztetés térítésköteles szolgáltatás. A személyi térítési díj az ellátott jövedelmétől függ.

A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál a szolgáltatást igénybevevő személy rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni. A térítési díjat egyszeri készpénzfizetési számlán kell befizetni, tárgyhót követő hónap tízedik napjáig. A szállításért fizetendő díj nem szerepel az étkezés térítési díjában, külön kerül kiszámlázásra azok számára, akik házhoz szállítással igénylik az étkezést.